Chaufa de Mariscos

Chaufa de Mariscos

$16.00

Peruvian Fried Rice w/Seafood

Chaufa Especial

Chaufa Especial

$16.00

Peruvian Special Fried Rice 

Chaufa Mixto

Chaufa Mixto

$14.00

Peruvian Fried Rice w /Chícken & Beef

Chaufa de Carne

Chaufa de Carne

$12.00

Peruvian Fried Rice w/Beef

Chaufa de Pollo

Chaufa de Pollo

$12.00

Peruvian Fried Rice w /Chicken

Arroz con Camarones

Arroz con Camarones

$16.00

Shrimp rice

Arroz con Mariscos

Arroz con Mariscos

$16.00

Seafood rice

Chaufa de Pescado

Chaufa de Pescado

$15.00

Peruvian Fried Rice w /Fish

Chaufa de Camarón

Chaufa de Camarón

$16.00

Peruvian Fried Rice w / Shrimp